กรมอนามัย : อนามัยแม่และเด็ก
loader

ประวัติการก่อตั้งศูนย์อนามัยที่ 6

line

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มก่อตั้งศูนย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 กรมอนามัยได้ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการโดยรวมศูนย์วิชาการสายส่งเสริมสุขภาพหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์โภชนาการ ศูนย์ทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยโรงเรียน และได้ชื่อใหม่ว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 ชลบุรี โดยใช้สถานที่อาคารของศูนย์โภชนาการเขต 2 เป็นสำนักงานชั่วคราว มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 13 คน โดยมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ต่อมาปี 2534 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 เขต ซึ่งกรมอนามัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระทรวงและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ชลบุรี ปี 2535...

วัตถุประสงค์ ในการจัดทำ

line

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เหมาะสม และ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้

วิธีการดูแลครรภ์ 1-24 สัปดาห์ 6 วัน.

อาการตะคริวในหญิงตั้งครรภ์ มักเกิดจาก กล้ามเนื้ออ่อนล้าและขาดแคลเซียม,หญิงตั้งครรภ์ที่ท้องผูก ควรดูแลตนเองโดยดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้ว เน้นการกินผักและผลไม้ให้มากขึ้น

วิธีการดูแลครรภ์ 25-31 สัปดาห์ 6 วัน.

พัฒนาการทารกช่วง 6 เดือนเด็กจะเริ่มได้ยินเสียงจากภายนอกได้แล้ว,การลูบหน้าท้อง เมื่อตั้งท้องได้ 4 เดือนขึ้นไปจะส่งผลในด้านการรับรู้ และความเคยชินกับการสัมผัสของทารก

วิธีการดูแลครรภ์ 32-35 สัปดาห์ 6 วัน.

เมื่อใกล้คลอดมดลูกจะแข็งตัวในระยะสั้นๆ ไม่สม่ำเสมอและมีอาการหน่วงๆ เป็นอาการเจ็บครรภ์เตือน,อาการเจ็บครรภ์จริงรู้สึกเหมือนอยากถ่ายอุจจาระ เจ็บที่หลังและปวดร้าวมาที่หน้าขา บริเวณหัวหน่าว ท้องน้อย

วิธีการดูแลครรภ์ 36-40 สัปดาห์

วิธีการลดความเจ็บปวดขณะท้องแข็ง คือให้หายใจ เข้าทางจมูก ลูบหน้าท้องขึ้น แล้วเป่าลมออกทางปาก ลูบท้องลง

img

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต

พันธกิจ

  • การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview)
  • เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance)
  • บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate)
  • วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design)
  • แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration)
  • กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)

คลิปวิดีโอ แนะนำ

line

กรมอนามัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมาย เสริมทักษะความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนงานกรมอนามัย โดยจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อถ่ายทอดความรู้กับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เหมาะสม.

ข้อดี ข้อเสียของการคลอดเองและการผ่าตัดคลอด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์

  • 2019-02-07 15:19:39.175020

ข้อดี ข้อเสียของการคลอดเองและการผ่าตัดคลอด / ช่วงอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์.

อ่านต่อ...

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์ 6 วัน)

  • 2020-05-28 23:22:43.988538

ถามตอบหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับ COVID-19 (ช่วงอายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์ 6 วัน).

อ่านต่อ...

ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน / การดูแลปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์

  • 2023-08-22 22:23:20.782257

ช่วงอายุครรภ์ 1 - 24 สัปดาห์ 6 วัน / การดูแลปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์.

อ่านต่อ...